麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
麻豆有你md0040:Strona główna arrow Publikacje i wydawnictwa
Dzisiaj jest: piątek, 11 czerwca 2021 8:22:14
Odwiedziło nas: 11487904 gości (dzisiaj: 474, wczoraj: 1646)
Publikacje i wydawnictwa

Wydawnictwa własne Instytutu Zootechniki PIB

Instytut Zootechniki PIB wydaje 4 czasopisma:

麻豆有你md0040:Annals of Animal Science jest anglojęzycznym naukowym kwartalnikiem. Jest indeksowane na liście Journal Citation Report, jego Impact Factor (IF) wynosi obecnie 1,515, a wartość punktowa według  wykazu czasopism naukowych z dnia 18 grudnia 2019 r. wynosi 100 pkt.

麻豆有你md0040:Roczniki Naukowe Zootechniki to półrocznik publikujący artykuły głównie w języku polskim, ale również w angielskim i innych językach konferencyjnych. Według wykazu czasopism naukowych z dnia 18 grudnia 2019 r. czasopismo posiada 20 pkt.

Zarówno AAS, jak i RNZ publikują  oryginalne prace naukowe i przeglądowe z zakresu następujących dyscyplin:

 • zootechnika i rybactwo,
 • technologia żywności i żywienia;
 • weterynaria;
 • nauki leśne;
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • nauki biologiczne.

Działy tematyczne w AAS są następujące: 

 • animal genetics and breeding;
 • the biology, physiology, reproduction, and health;
 • animal nutrition and feedstuffs; 
 • behaviour, well-being, production technology, and environment; 
 • economics and the organization of animal production;
 • quality and safety of animal origin products.

Działy tematyczne w RNZ są następujące: 

 • genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich;
 • biologia, fizjologia i rozród zwierząt;
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo;
 • środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej;
 • ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej;
 • jakość i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych.

Artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych, specjalistów w danej dziedzinie, z ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Skład rad redakcyjnych obydwu czasopism jest międzynarodowy.

麻豆有你md0040:Wiadomości Zootechniczne są kwartalnikiem o charakterze informacyjno-przeglądowym, zamieszczającym także artykuły przyczynkowe naukowe. Zamieszczane są w nim prace z zakresu: genetyki, chowu, hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także paszoznawstwa oraz technologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej. Szczególnie propagujemy nowości. Wiele miejsca poświęcamy problemom ekologii i ochrony środowiska. Publikujemy informacje z zakresu doradztwa rolniczego i jego roli w warunkach gospodarki rynkowej. Na bieżąco informujemy czytelników zarówno o dokonaniach naszych naukowców, interesujących zjazdach, sympozjach i seminariach, jak też o osiągnięciach zagranicznych ośrodków naukowych i naszej z nimi współpracy. Wszystkie publikowane w nich artykuły są recenzowane. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim. Czasopismo to pełni pożyteczną rolę w propagowaniu dorobku naukowego, służy informacjami zarówno młodej kadrze zootechników, studentom, jak też praktykom - hodowcom, producentom pasz, doradcom. Czasopismo nasze jest wykazywane w bazie danych Thomson Scientific Master Journal List.

Wiadomości Zootechniczne posiadają 7 pkt w ocenie parametrycznej.

Periodyki rozprowadzane są na zasadzie prenumeraty i wymiany międzybibliotecznej, krajowej i międzynarodowej (do 40 krajów świata). Dowodem zainteresowania naszymi czasopismami są przysyłane listownie lub pocztą elektroniczną prośby o odbitki interesujących prac zamieszczonych na łamach naszych wydawnictw.

Czasopisma IZ PIB figurują w księgozbiorach wszystkich bibliotek uniwersyteckich oraz bibliotek uczelni rolniczych w kraju.

Równie ważną formą upowszechniania wyników badań naukowych i pomocy praktyce rolniczej są wydawane przez IZ PIB wychodzące periodycznie wyniki oceny wartości hodowlanej zwierząt, a także broszury upowszechnieniowe, książki i materiały informacyjne.

Standardy etyki publikacyjnej

Wydawnictwo IZ PIB stosuje standardy etyczne rekomendowane przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Aby przeciwdziałać plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship, nasze wydawnictwo wymaga oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). Szczegółowe zasady etyczne znajdują się na stronach internetowych naszych czasopism.

Oryginalność tekstu złożonego w wydawnictwie jest weryfikowana przez system antyplagiatowy Antyplagiat®.

W przypadku każdego z czasopism IZ PIB, jak również monografii, wydawnictwo posiada ustaloną procedurę recenzji. Proces oceny prac jest bezstronny i sprawiedliwy, praca oceniana jest przez co najmniej dwóch niezależnych wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów afiliowanych w innej jednostce naukowej niż ta, z której pochodzi autor pracy. Tekst zaopiniowany pozytywnie przez recenzentów kierowany jest do publikacji. Szczegółowe procedury znajdują się na stronach internetowych naszych czasopism.

Działalność wydawnicza Instytutu Zootechniki

Realizowana jest przez Zespół Wydawnictw i Poligrafii, kierowany przez mgr Bogusławę Krawiec. W skład Zespołu wchodzą:

Redakcja graficzna i językowa:

 • mgr Bogusława Krawiec  (Sekretarz Redakcji "Wiad. Zoot.")

Redakcja językowa:

 • mgr Magdalena Bielska (Sekretarz Redakcji "Rocz. Nauk. Zoot.")
 • mgr Katarzyna Skupniewicz (Sekretarz Redakcji "Ann. Anim. Sci.")
 • mgr Jerzy Pilawski (tłumacz j. ang.)

Opracowanie graficzne i poligrafia komputerowa:

 • Maria Makarewicz

Drukarnia:

 • Zbigniew Bugaj
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.